Informasjon om utbygging av Vadmyrahallen

0

I slutten av september måned starter arbeidet med å bygge på Vadmyrahallen. Det er den siste meldingen (pr. 22.9) vi har fia sivilingeniør Erik Fylkesnes, som er prosjektleder for Vadmyrahallen Fylkesnes hadde også ansvaret den gang hallen ble bygget. Det som skal gjøres, er å bygge på mot nord. Det blir nytt inngangsparti, fire nye garderober, hvorav to av dem vil få tilgang til utsiden, lager, nytt klubbrom og styrkerom. Ellers vil det bli bedre kontorplass og møteplass i 3. etasje. Se tegninger.

Vi hadde håpet at mesteparten av anleggsvirksomheten kunne foregått i tidsrommet rnai til september, da det er lite aktivitet, men i byggesaker tar det vanligvis litt lenger tid enn beregnet for å få alle detaljer på plass og alle tillatelser igjennom. Tegningene har også blitt justert noen ganger, da det er et virvar av forskrifter å forholde seg til.

Det har vært en ganske lang prosess frem mot byggestart. Allerede i begynnelsen av 7992 ble det nedsatt en anleggskomite som skulle se på mulighetene for å utvide Vadmyrahallen. Det var også et stort ønske om å få gjennomført utbyggingen i den perioden A/S Norge «lå nede for telling» og man kunne slippe relativt billig i fra det. Til årsmøtet 1994 ble det lagt frem tegninger, men disse har faktisk helt inntil i dag blitt endret på, for å tilfredsstille krav til garderobestørrelse, brannfbrskriller o.l.

Regelverket angående garderobestørrelser, dusjstørrelser, takhøyde og hvor toalettet skal være i en garderobe, er noe helt annet i 1997 enn det var i 1983 da hallen ble bygget. Siden vi har en kraftleding rett bak Vadmyrahallen, måtte vi også ha tillatelse fra BKK før vi kunne sette i gang.

Hallen kan brukes i anleggsperioden, men vi kommer til å bruke inngangsd@ren mot Lyngfaret. Alle aktiviteter går som planlagt. Vi håper også at noe av arbeidet kan gjøres på dugnad. Og her trenger vi tilbakemeldinger på hvilke ressurser idrettslaget råder over. Den gang hallen ble bygget, ble mye av arbeidet giort på dugnad, og det ble en glød og entusiasme i idrettslaget, som fikk mange positive ringvirkninger. Det trengs mange
personer, til alle typer inrredningsarbeid og noen som bare lager kaffe og serverer mat til
arbeidsfolkene.

Fotballbanene

Som de fleste av våre medlemmer har fått med seg, vil det også bli rehabilitering av fotballbanen. Vadmyrabanen har lenge stått på den kommunale listen over anlegg som skal rehabiliteres, og nå er turen omsider kommet til oss. Tidlig i vår ble miniputtbanen, som vi hadde ænsket oss lenge, opparbeidet mellom eksisterende bane og Vadmyra skoles paviljong i Lyngfaret. Vi har engasjert Noteby, som er et av landets beste rådgiverfirma på geoteknologi, til å bistå oss med rehabiliteringen. De fleste fotballbaner i Bergen er bygget på myr, og myren Vadmyrabanen ble anlagt på for 23 år siden er hele 12 meter dyp på det dypeste, så det har vært en vanskelig bane å holde opp gjennom årene. Den mest
aktuelle læsningen som Noteby har skissert, er å senke banen og minibanen med en meter, skille ut øverste lag masse og få orden på dreneringen. Anleggsarbeid på banen rnå foregå i oktober til mars.

Det vil bli mer inform’asjon om banen i neste nummer.

Vadmyrahall tegninger Vadmyrahall tegninger 2