Hvordan taklet ungdommen vår overgangen til ungdomsfotball? Vi sjekker status for 2000-guttene etter to år som ungdomsspillere.

«Flest mulig, lengst mulig, best mulig». Det er et begrep NFF er glad i og her til lands har vi nå noen hundretusen spillere. Men fra de er 13 år skjer det noe landet rundt. Spillere slutter, lag oppløses og det er ikke mange 18-åringer som spiller med de samme som de gjorde da de var 10 år. Statistikk viser at over halvparten slutter i ungdomsfotballen.

Det interessante er å se hvordan spillerne har reagert på økning i treningstilbud fra 1 time uken til 4,5 timer. Fra 1 økt til 3 økter. Dette kombinert med økte skolekrav, mer lekser og økende mengde fritidstilbud. Guttene kommer også i puberteten i denne alderen, som betyr nok av utfordringer for ungdommen.

Vi kan heller ikke glemme at ungdomsfotball betyr økt fokus på konkurranse og krav. Tabell innføres, det blir sluttspill og vinn-eller-forsvinn i cuper og regel om tilnærmet lik spilletid eksisterer ikke.

Det er nok av utrygge momenter man med ett må forholde seg til. 

Spørsmålet i 2012 var: Ville trenden hos våre 2000-gutter være den samme som på nasjonalt nivå? Nå har vi et foreløpig svar. Tallene viser jevnt over en stikk motsatt effekt. 

Vi følger 2000-årgangen

Her i Vadmyra følger vi 2000-generasjonen tett, til neste år er de 15-åringer og er ferdig med småguttegruppen. Da er de guttespillere. Hva har skjedd der? Forsvant spillere? Trener de mindre?

Det skal bli spennende å telle opp i 2019 når guttene er 19 år. Men fasit på ungdomsfotballens første av tre epoker har vi siden guttene nå er ferdig med det som omtales som smågutteperioden (alderen 13-14 år).

Spillervekst og nok et lag

2000-gruppen består i skrivende stund av 39 spillere. På slutten av 2011 var tallet 33 spillere. 4 spillere har siden 2012 sluttet, mens det begynte 10 nye spillere. Årgangen har altså sett en økning i antall spillere og ikke fulgt den nasjonale trenden.

Lagene fra barnefotballen ble slått sammen til en stor treningsgruppe. De fikk to nye hovedtrenere, mens 4 av de 6 tidligere foreldretrenerne fortsatte som assistent-trenere. En av hovedtrenerne forsvant ved starten av 2014. Det har ellers vært konintuitet.

Ståle Solbakken besøkte gruppen våren 2013 og fikk sett 50 spillere i aksjon.
Ståle Solbakken besøkte gruppen våren 2013 og fikk sett 50 spillere i aksjon.

Gruppen består av 3 lag. I starten var det 2 lag, men det ble grunnet spillervekst økt til 3 lag høsten 2013. 2 av lagene er satsingslag for de som ønsker å trene mye og 1 er breddelag for å sikre at folk ikke skvises ut grunnet høye krav til treningsmengde. Det forsøkes å tilby noe til alle spillerne ut fra spillernes ønsker, motivasjon, behov og nivå.

På treningsfeltet har alle trent i en stor gruppe. Det har ikke vært noen fast differensiering, som betyr at i mange øvelser har spillere fra ulike lag trent sammen. I andre økter er det blitt differensiert.

Spillerne som kom til eller sa takk for seg

Av de 4 som sluttet hadde en av de spilt siden førsteklasse. Han oppga andre interesser som årsak. To av spillerne startet i klubben som 12-åringer og fant ut etter noen måneder at det ikke var noe for dem. Den fjerde spilleren, som hadde vært i klubben de siste 4-5 årene, oppga manglende tid grunnet skolearbeid som årsak.

Av de ti nye spillerne kom fire fra andre klubber. En fra Brann, en fra Mathopen og tre fra Fyllingsdalen. Fem av spillerne hadde ingen tidligere erfaring med organisert fotball, de startet som enten 13- eller 14-åringer. To av spillerne hadde tidligere spilt i Vadmyra, tatt seg en pause og så kommet tilbake.

Vi mistet dermed både erfarne spillere og nykommere, mens vi fikk nye i begge kategorier. Ingen begynte eller sluttet som følge av å være på flyttefot.  

Treningstrenden

Vi har fra dag en målt treningsoppmøte, noe vi også skrev om i starten av året. En ting er de som slutter og starter, men hvordan responderte spillerne på treningsmengden? Økte den, holdt den seg stabilt eller ble motivasjonen mindre fra første til andre år i ungdomsfotballen?

Spesielt en negativ treningstrend kan være en indikator på at motivasjonen er på hell.

Det er viktig å påpeke at det ikke er krav til oppmøte for å spille i Vadmyra. Men for de på satsingslag forventes det at man stiller på 3 treninger i uken, for de på breddelaget kan man komme når det passer – men om man ønsker å komme på et satsinglag må man vise det gjennom innsats.

De som er på satsinglagene har alle selv ytret ønske om dette og vært inneforstått med at det da forventes at man er på 3 treninger i uken.

Noen nøkkeltall:

 • Det er tatt oppmøte på totalt 201 treninger i løpet av to år.
 • 9 av 39 spillere (23%) har oppmøte på over 90% totalt i 2013 og 2014.
 • 20 av 39 spillere (51%) har oppmøte på over 80% totalt i 2013 og 2014
 • 69% av spillerne trente mer i 2014 enn i 2013.
 • 28% av spillerne trente mindre i 2014 enn i 2013.
 • Den spilleren som hadde høyest fall i oppmøte trente 5% mindre enn i 2013.
 • Den spilleren som hadde høyest økning i oppmøte trente 41% mer enn i 2013.
 • Totalt økte treningsoppmøtet i snitt fra 76% til 82% fra 2013 til 2014.
 • Snitt på førstelag var i 2014 på 88%, på andrelag 86% og på tredjelag 71%.
 • Oppmøte blant førstelaget økte med 6%, på andrelaget med 3% og tredjelaget med 13% i forhold til 2013
 • Ingen spillere har bedt om å bli flyttet fra satsingslag over på breddelaget.

Det har jevnt over vært en økning i treningsoppmøte. Ingen har noen merkbar negativ trend, 5% som høyeste er snakk om en håndfull færre treninger i 2013 kontra 2014. Flere, spesielt på tredjelaget, har en markant økning.

Det å være på et breddelag uten krav til oppmøte har trolig ikke demotivert spillerne, samtlige spillere der har økt treningsmengden. De som har opplevd et lite fall var nesten alle på over 90% i 2013 og er fortsatt over 85% i 2014. 

Det som fra starten trente mye har fortsatt med det, flere økt ytterligere. De som trente mindre har alle fått bedre treningsvaner.
 

Andrelagsspillere trener like mye som førstelagsspillere

Av de 11 som har høyest oppmøte er alle på et av de to satsingslagene. 5 av dem er på førstelaget, mens de 6 andre er på andrelaget. En av de nevnte andrelagsspillerne hadde tilbud om førstelag, men avslo fordi han ønsket å spille på andrelaget.

Theodor, Babek, Arvid
Tre spillere som våren 2014 ikke hadde hatt et fravær i løpet av et helt år. To er på andrelag mens en er på førstelaget.

Vi har et uttalt mål om at at satsingsspillere møter på over 90% av treningene. På førstelaget klarte 7 av 14 førstelagsspillere målet, mens tallet for andrelagsspillerne var 7 av 12.

Det kan dermed se ut til at det er vanskelig for alle som ønsker det å klare så høyt oppmøte, men samtidig er det ikke umulig. Men det skal ikke mye sykdom eller reise til før spillerne falt under 90%. 

21 av 26 spillere på satsingslagene klarte over 80% i 2014, et ganske høyt tall.

Ingen vanntette skott mellom lagene

En tredje faktor som er sett på er om spillere har blitt flyttet mye mellom lagene. Har eksempelvis andrelagsspillere kommet seg opp på førstelaget?

 • Av andrelagsspillere fra høsten 2013 ble ingen flyttet opp i 2014.
 • 6 av spillerne på førstelaget ble flyttet over på andrelaget fra 2013 til 2014. Her er det en sammenheng med at vi i praksis delte opp satsingslaget i to satsinglaget og at endel 2000-gutter som i 2013 spilte et år opp ble satt inn på førstelaget.
 • Det ble i løpet av 2014-sesongen ikke endret på troppene. Dvs. at ingen ble flyttet fra tredjelag opp på andrelang, og ingen fra andrelag opp på førstelag.
 • Av de nye ble 4 plassert på førstelag, 1 på andrelag og 5 på tredjelaget.
 • 4 av guttene på andrelaget fikk spilletid på førstelaget i løpet av 2014-sesongen. 6 av spillerne på tredjelaget fikk spilletid på andrelaget i samme periode.
 • 12 av 14 førstelagsspillerne fikk spilletid på andre- eller tredjelaget i løpet av 2014-sesongen. 8 av 12 andrelagsspillere fikk spilletid på tredjelaget.

Erfaringen tilsier at det var vanskelig å ta steget fast opp på førstelaget eller andrelaget, men at flere fikk prøve seg i enkeltkamper. Førstelaget våren 2014 var vesentlig endret i forhold til førstelaget fra høsten 2013.  

Tilvekst av spillere gjorde også veien opp på førstelag vanskeligere. Nye spillere gikk direkte inn på første- og andrelag og konkurransen hardnet med det enda mer til. Det har ikke medført at spillere på andre- og tredjelag trener mindre, begge lagene opplever jevn økning i oppmøte.

Tross at det er tredjelagsspillere med vesentlig høyere oppmøte enn noen på andrelaget, og andrelagsspillere med vesentlig høyere oppmøte enn noen på førstelaget har det ikke vært en viktig nok faktor til å justere på troppene. Taktiske hensyn, logistikk, engasjement på trening, fotballferdigheter og spillernes egne ønsker er årsaker til dette.
 

De som trente mest fikk færrest kamper i forhold til treningsmengde

I Vadmyras sportsplan er det ganske tydelig at treningsoppmøte er viktigste faktor for hvor stort kamptilbud man får. I sommer tok vi derfor og målte hvor mange timer en spiller trente i forhold til kamper man spilte.

De nevnte tallene begrenset seg til ca 80% av spillerne og var kun for vårsesongen 2014 (vi benyttet de som dro til Danacup som representativt utvalg). Tallene tar ikke for seg spilleminutter, den tar kun for seg antall kamper man var med på.

Hva tallene viste:

 • En førstelagsspiller trente fra 4 timer til 8 timer per kamp han spilte.
 • For andrelaget lå det fra 4 til 9 timer, mens det for tredjelaget lå fra 4 til 13 timer.
 • Tredjelagsspillerne spilte i snitt 8 kamper, andrelagsspillerne 11 kamper og førstelagsspillerne 13 kamper i vårsesongen.

Her så vi altså et relativt stort sprik innad i lagene. Tredjelaget spilte i en divisjon med færre kamper enn første- og andrelaget, som satt sitt preg.

Noe skyldtes selvfølgelig skader og spillerforfall, mens den største forskjellen fant vi hos de som oftest fikk delta på ulike lag. De som kun trente 4 timer per kamp hadde alle fått prøve seg på 2 lag eller flere.

Andre funn:

 • De som trente under 80% hadde gjerne færre kamper isolert sett, men slapp likevel unna med å trene færre timer for å få “bonusen” som er å spille kamp.
 • De med over 95% oppmøte ble hardest «rammet», samtlige der trente 8-9 timer per kamp de spille.

I forhold til sportsplanen ble det dermed litt både-og. De som trente mest spilte flest kamper, men spilte færrest sett i forhold til treningsmengde.

En spiller med 95% oppmøte kunne dermed ha flere kamper enn en med 70% oppmøte, men likevel få mindre kamptilbud i forhold til treningsmengde.

Det er likevel diskutabelt om det er noe å henge seg opp i da 10-14 kamper bør være mer enn nok i en vårsesong.

Lagene tapte mer enn de vant

Hva så med de sportslige resultatene? Det er lite som tyder på at det er seire som gjør at spillerne fortsetter. For alle lag har fått det tøft på resultatfronten.

Her er det viktig å påpeke at trenergruppen har hatt et utviklingsfokus og ikke resultatfokus. Også dette er påpekt i Vadmyras sportsplan. Vi skal utvikle spillere, å se seg blind på tabeller og enkeltresultater i kamp har ikke vært sett på som en god utviklingsarena. Dette er i tråd med hva ekspertisen både i innland og utland anbefaler.

Førstelaget er det laget som har opplevd å vinne flest kamper. Første sesongen vant de rundt 80% av kampene, alle seriekampene på høstsesongen før det ble tap i KM-sluttspill. I årets vår- og høstsesong har laget kjempet i nedre halvdel av 1. divisjon og tapte oftere enn laget vant. Andrelaget kjempet i bunnen av andredivisjon, mens tredjelaget kjempet i bunnen av 3. divisjon.

I cuper, hvor det har blitt spisset mer, har førstelaget opplevd moderat suksess. Det er blitt seier i B-sluttspill i Danacup og Haugesund Sparebank Cup i 2013, mens de tok steget videre og kom til A-sluttspill i Danacup i 2014. Andrelaget og tredjelaget har stort sett tapt sine kamper i cuper de har deltatt i, men spilte merkbart bedre fotball i 2014 enn 2013.

Som en kuriositet kan det nevnes at cupen Vadmyra vant i perioden var 24-cup i 2013, et år hvor det var veldig spissede motstandere. Vadmyra stilte i den cupen med rene blandede lag. Førstkommende helg skal tittelen forsvares, da stiller Vadmyra med lag basert på trenignsoppmøte for året.

Med tanke på spillerutvikling har Vadmyra enn så lenge ikke produsert en spiller som har tatt steget opp på kretslagsnivå. En spiller var nær på i 2013. Vadmyra har flere spillere på sonelaget, hvor de kan sies å dominere. 7-8 spillere har fått hospitert opp på guttenivå.

Oppsummert

2000-guttene trener mer og opplever spillervekskt, men klarte ikke å beholde alle som startet. 4 spillere er mistet, mens det er blitt vekst både med spillere fra andre klubber og spillere som ikke tidligere var del av organisert fotball. Døren har vært åpen for alle.

Tross i at det har vist seg vanskelig å kjempe seg inn på et førstelag har det ikke medført at spillere på andre- og tredjelag trener minde. En stor treningsgrupe kan forklare dette, da muligens ikke oppleves som et like stort skille mellom lagene kontra eksempelvis at lagene alltid trener for seg selv. Eventuelt at hvilke lag man spiller på ikke er avgjørende for treningsgleden.

Frykten for at økt differensiering, oppdeling i første- andre- og tredjelag samt økt forventninger til treningsmengde ville medføre spillerflukt ser ikke ut til å være berettiget for 2000-årgangen.

Hvorfor det er slik for 2000-gruppen må det nok undersøkes nærmere for å få mer konkrete svar på. Vi ser at det tross mange tap på banen ikke har medført at spillere forsvinner eller trener mindre. Kan det ha sammenheng med utviklingsfokus fremfor resultatfokus? Eller ville lagene ha vunnet mer om trenerne tenke mer på resultat? Og hva ville de så ha betydd for treningsoppmøte og spillervekst?

Spørsmålet blir hva status blir på samme tid i 2016 når guttene er ferdig i guttegruppen og skal over til juniorfotball. Vi har alt nå spillere i tenkeboksen, spesielt noen som har litt lang reisetid til treningsfeltet og kjenner på en travel hverdag. Vil vi klare å holde på spillerne? Vil trenden vedvare, eller kommer vi snart til å se at også 2000-spillerne opplever fall?

Vi håper og tror vi har en artikkel klar når den tid kommer!