Dato: Mandag 20. februar 2017
Tid: kl. 19:00
Sted: Kafeteriaen i Vadmyrahallen

Saksliste:

 1. Valg av dirigent
 2. Konstituering inkl:
  – Godkjenne stemmeberettigede
  – Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  – Valg av sekretær
  – Valg av 2 representanter til å skrive under protokollen
 3. Behandle årsmelding fra HS styret og gruppene for 2016
 4. HMS status VIL
 5. Behandle idrettslagets revidert årsregnskap for 2016
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingenter for 2017
 8. Vedta idrettslagets budsjetter for 2017
 9. Foreta valg iht idrettslagets lover §12.10
  a) Leder og nestleder til Hovedstyret.
  b) Styremedlemmer til Hovedstyret.
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf.§12 pkt.9.
  d) 2 revisorer.
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er
      tilsluttet.
  f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
 10. Utdeling av hederstegn Vadmyra IL
 11. Avslutning

 

Innkomne forslag til årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet (mandag 6. februar 2017, kl 24.00).

Fullstendig saksliste og sakspapirer vil bli sendt ut via e-post, og blir å finne i klubbhuset fra mandag 13. februar 2017, kl. 15.00.

Bergen 21. januar 2017  

 

Styret i Vadmyra IL
Bjørn Kvisgaard
Styreleder