Sportsplan Vadmyra fotball

En arena for trivsel, trygghet og utvikling

1.0 Visjon og mål for perioden 2011-2015

1.1 Visjon

Vadmyra Fotball – En arena for trivsel, trygghet og utvikling.

Vadmyra Fotball skal være et samlingspunkt for barn og unge i klubbens nærområde. Klubben skal være en arena for positive idrettsopplevelser for alle barn og unge uavhengig av kjønn, ferdigheter og kulturell/etnisk opprinnelse.

Klubben skal søke å gi et egnet fotballtilbud til alle gutter og jenter i nærmiljøet tilpasset den enkeltes behov, ønsker og motivasjon. Klubben skal videreutvikle sin posisjon som en viktig sosial arena i nærmiljøet og bidra til å skape et positivt, utviklende og inkluderende nærmiljø.

1.2 Overordnede mål

• Breddeklubb med plass til alle
• Likeverdig tilbud til gutter og jenter
• Kjerneverdiene skal være Fair Play, trygge rammer og gode opplevelser for alle
• Tilbud tilpasset den enkeltes ønsker, motivasjon og behov.
• Forholdene lagt til rette for god utvikling hos spillere med motivasjon, holdninger og ferdigheter over gjennomsnittet
• Et senter for kurs og utdanning i Bergen Vest
• Ryddig og god økonomi
• Et A-lag som domineres av egenutviklede spillere

1.3 Konkrete mål

1.3.1 Vadmyra Fotball skal

• Søke å gi et passende tilbud til alle som ønsker å spille fotball.
• Sørge for at alle spillere i barnefotballen får tilnærmet like mye spilletid.
• Jobbe aktivt med fair play og holdninger på alle nivåer i klubben.
• Utvikle klubbens mest motiverte spillere gjennom spillerutviklingstiltak og hospitering.
• Utvikle årlig spillere som er aktuelle for tiltak/grupper i regi av Hordaland Fotballkrets.
• Utvikle spillere som er aktuell e for aldersbestemte landslag.
• Skape et inkluderende miljø på alle nivåer.
• Tilrettelegge for gode treningsforhold med gode trenere.
• Utvikle klubbens egne trenere gjennom HFK og andres fotballfaglige kurs, seminarer i tillegg til interne trenerfora.
• Være klubbstyrt. Det er klubben som skal legge premissene for det sportslige ambisjonsnivået for det enkelte lag i de ulike gruppene.
• Klubben skal ha en sportsplan som legger premissene for arbeidet som gjøres på alle nivåer.
• Trenere på alle nivåer over barnefotball skal lage en sportsplan for eget lag for hver sesong, hvor konkrete mål og planer for å oppnå målene skal beskrives.

1.3.2 Junior og Senior herrer

Senior

• Vadmyra Fotball skal ha et A-lag herrer som deltar på nivå 4-5 i divisjonssystemet (3-4
divisjon).
• Det er en målsetning at det skal være et stort antall lokale spillere i stallen til klubbens A-lag.
• Klubbens A-lag skal fremstå som en realistisk fremtidig kamparena for klubbens fremste gutte-/juniorspillere.
• A-laget skal til enhver tid ha minimum 2-3 juniorspillere fast i troppen.
• Det skal være et tett samarbeid mellom A-laget og klubbens fremste juniorlag.
• De beste juniorspillerne i klubben skal jevnlig få hospitere på A-laget.
• Klubben skal ha ett til to seniorlag i lavere divisjoner.
• Det skal settes fokus på Fair Play og gode holdninger i senior fotballen i klubben. A-laget er klubbens ansikt utad og skal forbindes med Fair Play og gode holdninger.
• Det er en målsetning å tilknytte best mulig trener kompetanse rundt klubbens A-lag.
• Følgende skal inngå i støtteapparatet rundt A-laget: Hovedtrener, assistenttrener, lagleder, keeper-trener og materialforvalter.

Junior

• Klubben skal på dette nivået differensiere i forbindelse med inndeling av lag. Dette for å sikre sportslige utviklingsmuligheter og et tilbud som er tilpasset den enkelte spiller.
• Følgende kriterier skal legge grunnlaget for denne differensieringen: Motivasjon, treningsvilje, holdninger og ferdigheter.
• De beste juniorspillerne i klubben skal jevnlig få hospitere på A-laget .
• Klubben skal reetablere seg som den ledende klubben for junior fotball i bydelen.
• Klubbens fremste juniorlag skal være en sunn utviklingsarena for treningsvillige spillere med sterk motivasjon og gode holdninger.
• Det er en målsetning at klubbens fremste juniorlag skal delta på høyeste nivå i kretssystemet.
• Klubben skal også ha ett eller flere lag på lavere nivåer tilpasset spillere med mindre motivasjon, treningsvilje og ferdigheter.
• Det skal være fokus på å videreutvikle tekniske ferdigheter og å utvikle/styrke taktiske ferdigheter i treningsarbeidet på dette nivået.
• Det skal være et sterkt fokus på Fair Play og gode holdninger i juniorfotballen i klubben.
• Det er en målsetning at hovedtrener for vårt fremste juniorlag skal ha gjennomført trener-2 utdanning.

1.3.3 Junior og Senior damer

Senior damer

• Vadmyra Fotball skal søke å etablere et samarbeid med den klubben i bydelen som til enhver tid har det beste tilbudet til damer junior og senior.
• Vadmyra Fotball skal søke samarbeid med en eller flere klubber i Bergen Vest for i den hensikt å etablere et damer-senior tilbud i bydelen på et lavere nivå enn det som eksisterer pr 2011.
• Klubben skal søke å etablere et samarbeid med de fremste klubbene i Bergen for å legge forholdene til rette for god sportslig utvikling for våre fremste damespillere. Junior damer
• Vadmyra Fotball skal ha som målsetning å etablere et damer-junior lag innen 2015.
• Klubben skal på dette nivået om mulig differensiere i forbindelse med inndeling av lag. Dette for å sikre sportslige utviklingsmuligheter og et tilbud som er tilpasset den enkelte spiller.
• Følgende kriterier skal danne grunnlaget for en eventuell differensiering: Motivasjon, treningsvilje, holdninger og ferdigheter.
• De beste juniorspillerne i klubben skal jevnlig få hospitere på klubbens senior lag for damer
• Klubben skal reetablere seg som den ledende klubben for junior damefotball i bydelen.
• Klubbens fremste damer junior lag skal være en sunn utviklingsarena for treningsvillige spillere med sterk motivasjon og gode holdninger.
• Det er en målsetning at klubbens fremste damer juniorlag skal delta på høyeste nivå i kretssystemet.
• Det skal være fokus på å videreutvikle tekniske ferdigheter og å utvikle/styrke taktiske ferdigheter i treningsarbeidet på dette nivået.
• Det skal være et sterkt fokus på Fair Play og gode holdninger i damer juniorfotballen i klubben.
• Det er en målsetning at hovedtrener for vårt fremste damer juniorlag skal ha gjennomført trener-2 utdanning.

Ungdomsfotball gutter og jenter 15-16 år

• Klubben skal på dette nivået som hovedregel differensiere i forbindelse med inndeling av lag. Dette for å sikre et tilbud tilpasset den enkelte spiller.
• Viktigste kriterier i forbindelse med differensiering skal være motivasjon, holdninger og ferdigheter.
• Taktisk skolering med fokus på handlingsvalg skal vektlegges i trening/kamp på dette nivået.
• Øvelser med tekniske basisferdigheter skal fortsatt være er en sentral del av treningsarbeidet.
• Det er en målsetning at trenere for våre fremste gutte- og jentelag på dette nivået skal ha trener-2 utdanning.
• Vadmyra Fotball skal legge til rette for at klubbens medlemmer på dette alderstrinnet kan delta i flere ulike idrettsaktiviteter.
• Det skal være et sterkt fokus på Fair Play og gode holdninger.

1.3.4 Ungdomsfotball gutter og jenter 13-14 år

• Klubben skal som hovedregel ikke differensiere på ferdigheter i forbindelse med inndeling av lag i smågutt/småjente klassen, men unntak fra regelen kan foretas i samråd med klubbens sportslige leder eller eventuelt sportslig utvalg. Slike unntak skal primært være begrunnet i enten en uvanlig stor spillerstall og/eller svært store forskjeller i ferdighetsnivå innen spillergruppen.
• Alle som blir tatt ut til å delta i kamp skal som hovedregel få noe spilletid.
• Det skal rulleres på hvem som blir tatt ut til deltakelse i kamp slik at alle får kamper i løpet av en sesong. Treningsfremmøte skal være viktigste faktor for hvor ofte en spiller blir tatt ut til deltagelse i kamp.
• Øvelser med tekniske basisferdigheter skal være er en sentral del av treningsarbeidet.
• Trenere for lag på dette nivået skal som hovedregel minimum ha gjennomført trener-1 utdanning.
• Vadmyra Fotball skal legge til rette for at klubbens medlemmer på dette alderstrinnet kan delta i flere ulike idrettsaktiviteter.
• Det skal være et sterkt fokus på Fair Play og gode holdninger.

1.3.5 Barnefotballen

• Gi sportslig tilbud til alle om å spille, uavhengig av kjønn og ferdighetsnivå.
• Tilrettelegge treningen slik at den skaper trygghet, trivsel, mestring og utvikling for alle.
• Det oppfordres til å benytte differensiering (positiv forskjellbehandling) i treningsarbeidet for å oppnå nevnte målsetninger.
• Spilletiden skal som hovedregel fordeles tilnærmet likt i barnefotballen i klubben. Det gis imidlertid mulighet til å premiere spesielt ivrige spillere med spesielt godt treningsfremmøte med ekstra spilletid.
• Klubben skal ha fokus på å hindre frafall i barnefotballen.
• Trening som utvikler basisferdigheter og tekniske ferdigheter skal prioriteres i treningsarbeidet.
• Det skal arbeides aktivt for å utvikle gode og sunne holdninger blant spillerne.
• Barnefotballen i klubben skal være en trygg og god utviklingsarena for alle, og Fair-Play skal være sentralt i alle aktiviteter.
• Klubben skal jobbe målrettet for stimulere til gode holdninger blant foreldre i barnefotballen. NFFs foreldrevettregler skal stå sentralt i dette arbeidet.
• Vadmyra Fotball skal legge til rette for at klubbens medlemmer kan delta i flere ulike idrettsaktiviteter.
• Alle trenere i barnefotballen skal gjennomføre aktivitetlederkurs i løpet av det første året de trener lag i klubben.

1.3.7 Trenerutvikling

• Det er en målsetning at alle trenere i klubben skal ha minst Trener 1 – Del 1 kurs (aktivitetsleder kurs).
• Det er en målsetning at alle trenere i ungdomsfotballen skal ha fullført Trener 1 utdanning.
• Det er en målsetning at trenere for våre fremste gutte-, jente- og juniorlag skal ha gjennomført Trener 2 utdanning.
• Klubben skal arbeide aktivt for å stimulere til at flere trenere gjennomfører Trener 2 utdanning.
• Alle trenere bør oppfordres, og gis muligheten, til å ta minst ett kurs i året.
• Trenerforum/Impulskvelder og lignende skal arrangeres 4-6 ganger i året.
• Klubben skal arbeide for å rekruttere flere kvinnelige trenere.

1.3.8 Spillerutvikling

Det skal legges til rette for at spillere får utvikle sitt talent og potensial i klubben.

• Klubben skal arbeide for å bli et naturlig valg for unge motiverte og talentfulle gutter og
jenter i Bergen Vest.
• Yngre spillere skal jevnlig få prøve seg på treninger med klubbens A-lag. Det bør til enhver tid være to juniorspillere som hospiterer på A-laget.
• Hospitering skal benyttes som virkemiddel for å fremme sportslig utvikling når det er hensiktsmessig. Dette skal være et virkemiddel for å stimulere til god sportslig utvikling hos enkeltspillere. Det er som hovedregel sportslig ledelse i klubben og/eller trenerkoordinator som skal styre bruken av hospitering som virkemiddel.
• Klubben skal ha en felles utviklingsplan for spillere, med anbefalte treningsmomenter og treningsmengde for de forskjellige årsklassene.
• Spillere som ønsker det skal få tilbud om ekstratreninger i form av tekniske økter og basistrening i vinterhalvåret.
• Klubben skal utvikle/knytte til seg trenere med spesielt god kompetanse som kan legge til
rette for god sportslig utvikling for spillere med spesielt god motivasjon, holdninger og
ferdigheter.
• Klubben skal ha egne treningsgrupper for spillere av nevnte kategori.
• Jenter med spesielt god motivasjon, gode holdninger og ferdigheter skal få tilbud om å trene med gutter(disse spillerne skal også delta i kamp med gutter dersom dette er hensiktsmessig).
• Videreutvikle spillere som er aktuelle for tiltak/grupper i regi av Hordaland Fotballkrets.
• Videreutvikle spillere som er aktuelle for aldersbestemte landslag.

1.3.9 Lederutvikling

• Alle med styreverv i klubben skal få tilbud om Leder 1 og 2 kurs, og motiveres/oppfordres til dette.

1.3.10 Dommerutvikling

• Klubben skal arbeide for å etablere/videreutvikle et godt dommermiljø i klubben.
• Klubben skal ha dommeransvarlige som har ansvaret for rekruttering, oppfølging og utvikling av klubbens dommere.
• Klubben skal arbeide aktivt for å utvikle et stort antall klubbdommere.
• Det er en målsetning at klubben skal utdanne to rekrutteringsdommere årlig.
• Arrangere obligatorisk dommerkurs for alle første års smågutter og småjenter.
• Klubben skal ha som målsetning å ha tilstrekkelig antall dommere som tilfredsstiller kretsens krav.

1.3.11 Anleggsutvikling

• Det er en målsetning å skifte dekke på hovedbanen med tilhørende 7-bane.

1.3.12 Økonomi

• Vadmyra Fotball skal ha en ryddig og god økonomi.
• Klubben skal utarbeide budsjetter og bruke disse som styringsverktøy i driften.
• Alle lag må bidra for å skaffe inntekter til klubben gjennom dugnader, loddsalg, og lignende.
• Trenere i barnefotballen(6 til 12 år) skal være frivillige foreldretrenere (disse skal motta en beskjeden godtgjørelse ment å dekke kostnader forbundet med engasjementet).
• Øvrige trenere i klubben skal godtgjøres for arbeidet.

2.0 Organisasjon

2.1 Styret

Øverste beslutningsorgan i Vadmyra Fotball er styret i Fotballgruppen. Øverste sportslige ledelse i klubben er Fotballgruppens styre. Styret kan velge å overføre dette ansvar for sportslig ledelse til en sportslig leder/alternativt et sportslig utvalg.

Styrets oppgave er å tenke strategisk og trekke opp retningslinjene for klubbens arbeid og utvikling. Styret har (hvis ikke ansvaret er delegert til sportslig leder/sportslig utvalg) ansvaret for å ansette trenere.

Styret har også om nødvendig (hvis ikke ansvaret er delegert til sportslig leder/sportslig utvalg) ansvaret for å løse trenere fra sine oppgaver.

Organisering av barnefotball i klubben:
Lagene i barnefotballen (6-12 år) i Vadmyra Fotball inngår i klubbens Miniavdeling. Aktiviteten i avdelingen styres av leder/ledere for barnefotball i klubben. Miniavdelingen er representert i styret gjennom Leder Barnefotball 1 (og evt 2).

2.3 Lags organisering

Følgende lag i Vadmyra Fotball vil delta i serien i sesongen 2011

2.3.1 Senior Herrer

• A-lag
• V2
• Junior 1
• Junior 2
• Old Boys
• Veteran

2.3.2 Aldersbestemte lag

• Gutter 99/00
• Smågutter 14
• Småjenter 14/11er-lag
• Småjenter 14 /7er-lag
• Smågutter-13/1
• Smågutter-13/2

2.3.3 Barnefotball

• Lillegutter 12
• Lillejenter 12
• Lillegutter 11 (4-5 lag)
• Lillejenter 11
• Minigutter 10 (4 lag)
• Minijenter 10
• Minigutter 9 (2 lag)
• Minigutter 8 (2-3 lag)
• Minijenter 8
• Minigutter 7 (3-4 lag)
• Minijenter 7

3.0 Holdninger og fair play

Vadmyra Fotball skal jobbe for å være en klubb som forbindes med Fair Play og gode holdninger. Klubben skal være et positivt miljø hvor både egne spillere, trenere, ledere, og dommere og besøkende lag føler seg trygge og velkomne.

Vadmyra Fotball – Trygge rammer og gode opplevelser for alle

3.1 Virkemidler

• Klubben skal arrangere dommerkurs for alle første års smågutter og småjenter.
• Det skal hvert år arrangeres et ”Fair Play” kurs i regi av HFK.
• Det er nulltoleranse på mobbing og rasisme, i forbindelse med all aktivitet i regi av Vadmyra Fotball. Eventuelle brudd på dette skal i første omgang medføre at man blir tatt av banen eller sendt vekk fra treningen. Spillere som gjentatte ganger bryter disse reglene, og /eller som begår særdeles alvorlige overtramp, kan nektes deltakelse på aktiviteter i regi av Vadmyra Fotball.
• Trenere og ledere skal gå foran og opptre som gode forbilder.
• Alle trenere skal signere en holdningskontrakt.
• Dommerens avgjørelser skal aksepteres!
• Fair Play skal belønnes, enten i form av en fair play pris og/eller med positiv omtale i klubbens informasjonskanaler.
• Fair Play hilsen skal gjennomføres i forbindelse med alle kamper.
• Spillere på klubbens senior-lag og junior-lag skal signere en holdningskontrakt for spillere.

3.2 Årsrapport

Alle lag skal etter endt sesong levere inn en årsrapport om hvordan laget har fungert inneværende sesong. Rapporten er et viktig verktøy for styret i forbindelse med oppfølgingen av lagene og fungerer også som grunnlag for nominering av lag til ulike priser.

3.2.1 Fair Play pris

Styret vil på bakgrunn av egne observasjoner og tilbakemeldinger fra de ulike lagene hvert år tildele et lag Vadmyra Fotballs Fair Play pris.

3.2.2 Individuell pris

Dette er en pris som går til enkeltpersoner som har utmerket seg spesielt i løpet av en sesong. Det er ikke noe gitt antall priser som blir gitt, og heller ikke noe krav om at noen må få en pris hvert år.

Lagledere og/eller trenere kommer med forslag til personer som kan være aktuelle innen
1. november i inneværende sesong. Det kan like gjerne være noen i foreldregruppen, en trener eller leder, som en spiller som nomineres. Utdelingen skjer på Vadmyra Idrettslags årsmøte og det er styret i Fotballgruppen som avgjør hvem som evt. skal få en slik individuell pris.

3.3 Spilleren

• A-lagsspillere skal signere en holdningskontrakt og samtidig forplikte seg til å stille opp for yngre lag 1-2 ganger i året. Brudd på holdnings-/spillerkontrakt kan medføre at evt. utlevert utstyr eller andre goder blir fakturert spilleren.
• Alle spillere skal sørge for å være forberedt til både kamp og trening, dvs. at man har med det nødvendige utstyret, møter presis osv.
• Spillere på senior, junior og gutt/jente 15-16 års nivå skal møte på trening for å trene, ikke for å bli trent.
• Alle spillere skal respektere dommerens avgjørelser og unngå negative reaksjoner.
• Banning, stygge taklinger og negative meldinger til andre på banen hører ikke hjemme på en fotballbane. Opptre i tråd med NFF-s Fair Play.

3.4 Treneren

• Alle trenere fra og med senior-lag til og med smågutter/småjenter skal signere en holdningskontrakt, og samtlige trenere i klubben forplikter seg til å følge klubbens sportsplan. Alle trenere er forventet å gå foran som et godt forbilde for spillere og foreldre.
• Møte presis og godt forberedt til både trening og kamp.
• Ha respekt for dommerens avgjørelser og unngå negative reaksjoner.
• Gi konstruktive tilbakemeldinger.
• Ta tak i konflikter med en gang de oppstår.
• Slå ned på ufint språk, farlig spill og andre ting som ikke hører hjemme på en fotballbane. Sett klare grenser.
• Gi ros og vise rettferdighet.
• Lytte til spillere og ta dem på alvor.
• Tåle både seier og tap.

4.0 Trening

4.1 Tilgjengelige anlegg

4.1.2 Fotballbaner

• Vadmyra Kunstgress Hovedbanen
• Vadmyra Kunstgress 7-bane ved hovedbanen
• Vadmyra Kunstgress 7-bane ved hallen

4.1.3 Andre anlegg

• Vadmyra hallen m/trimrom
• Vadmyra Skole(de yngste årgangene)
• Loddefjord Skole(de yngste årgangene)
• Sandgotna Skole(de yngste årgangene)
• Bjørndals skogen Skole(de yngste årgangene)

Klubben dekker som hovedregel ikke kostnader forbundet med trening på andre anlegg.

4.2 Fordeling av treningstid

Lag fra og med senior-lag til lillegutter/lille jenter skal som hovedregel trene på hovedbanen. Øvrige lag i klubben skal som hovedregel trene på en av de to 7-banene. Treningstider på skolene skal som hovedregel benyttes av de yngste lagene i Miniavdelingen. Fotballgruppen (eller en valgt representant for styret) har ansvaret for å fordele treningstider på de ulike baner og skoler.

Representanten for fotballgruppen fordeler også tidene fotballgruppen disponerer i Vadmyra hallen.

4.3 Treningsmengde

Vedlagt følger anbefalt treningsmede for de ulike lagene/gruppene.
For å legge forholdene til rette for ønsket sportslig utvikling, samt å tilpasse mengde aktivitet ut i fra alder, motivasjon, nivå og ferdigheter ønsker klubben at lagene som hovedregel følger disse retningslinjene:

AlderAntall økter i kampsesongAntall økter i vinterhalvåretKommentar
6-8 år1 + kamp1
9-10 år1-2 + kamp2
11-12 år2 + kamp2
Jenter 13-14 år2 + kamp2 + evt. alternativ økt/egentrening
Jenter 15-16 år3 + kamp3 + evt. alternativ økt/egentrening
Jenter 17-19 år2 + kamp3 + evt. alternativ økt/egentrening
Smågutter 13 år2 + kamp2 + evt. alternativ økt/egentrening
smågutter 14 år 13 + kamp3 + evt. alternativ økt/egentrening
Smågutter 14 år 22 + kamp2 + evt. alternativ økt/egentrening
Gutter 13 + kamp3 + evt. alternativ økt/egentrening
Gutter 2/3/42 + kamp2
Junior 13 + kamp3-4 + evt. alternativ økt/egentrening
Junior 22 + kamp2
Senior A-lag3 + kamp3 + evt. alternativ økt/egentrening
Senior 2. lag2 + kamp2
Oldboys1 + kamp1
Veteran1 + kamp1

 

NB. Dette er et forslag til anbefalt treningsmengde i klubben. Treningsmengde må også sees i
forhold til motivasjon/treningsvilje i spillergruppen, og kapasitet på anlegg.

4.4 Treningsmomenter

Det er en målsetning at det skal være en rød tråd i alt treningsarbeidet som blir gjort i Vadmyra Fotball. Med bakgrunn i dette er det laget en konkret utviklingsplan over hva man bør fokusere på i de ulike årsklassene.

4.4.1 Generelt

6-7 år
• Fokus på teknisk utvikling.
• Starte utvikling av basisferdigheter.
• Spill/lek på små områder med fokus på mye aktivitet og ballkontakt.
• Trene og stimulere triksing, ballkontroll og lek med ballen.
• Trene føring med ball.
• Trene innsidepasning og mottak.
• Trene skudd og avslutning.
• Spille sammen.
• Aller viktigst: Ha det gøy!

8-9 år
• ”Motorisk gullalder” – mye fokus på teknikk.
• Fortsette å terpe momentene fra 6-7 år delen.
• Jobbe med basisferdigheter.
• Trene mottak på lår og bryst.
• Starte øving på heading. NB korte avstander og myk ball!
• Trene lengre pasninger.
• Øve på finter.
• Aller viktigst: Ha det gøy!

10-11 år
• ”Motorisk gullalder”, særlig finmotorikken utvikler seg – mye fokus på teknikk.
• Fortsette å terpe på momentene over.
• Øve mye på avslutninger.
• Jobbe med basisferdigheter.
• Øke fart i spill og bevegelse rundt ballfører.
• Stimulere til å trene på forskjellige balanseøvinger.
• Starte bruk av skadeforebyggende trening.
• Jobbe med holdninger til regler, gode trenings vaner, samarbeid og oppmuntring.
• Aller viktigst: Ha det gøy!

12-13 år
• Fortsette å terpe på momentene over.
• Videreutvikle basisferdigheter.
• Trene skudd og avslutning: Bevisstgjøre på forskjellige avslutningsteknikker og øve på disse. Spesielt fokus på strak vrist.
• Kreativiteten utvikles – Gi spillerne frihet til selvstendige løsninger.
• Bevisstgjøring rundt bredde, ballfører, støtte, bevegelse osv.
• Trene på ulike finter.
• Fokus på holdninger til trening og kamp.
• Øke fokus på skadeforebyggende trening.
• Ha det gøy!

14-16 år
• Fortsette å terpe momentene over.
• Prioriter ferdigheter og teknikk.
• Spill med krav til taktisk tenking.
• Ta vare på kreative spillere.
• Fokus på holdninger og spillerens ansvar for egen idrettslig utvikling.
• Utholdenhetstrening (fortrinnsvis i form av spill øvelser).
• Ha det gøy!

Keepere
Vadmyra fotball skal ha som målsetning å være ledende på utvikling av keepere i egen bydel. Klubben skal være et naturlig valg for unge, ambisiøse og treningsvillige keepere. Utforming av opplegg for keepere i klubben skal ta utgangspunkt i oversikten under:

Barnefotballen
I barnefotballen trenger man ikke spesifikk keepertrening med utvalgte keepere. Det er viktig at alle får delta i øvelser som omhandler trening av keepere.

Det er en målsetning at man i treningsarbeidet er innom grunnteknikker – grunnstilling, grep,
igangsetting, enkel fallteknikk og plassering.

Alle spillere som ønsker det skal få muligheten til å stå i mål, både i kamp og på trening. Alle trenere i barnefotballen skal få tilbud om kurs regi av klubb/krets som omhandler trening av keepere.

Lillejenter og -gutter
• Spillere som ønsker å være keepere skal få spesialtrening
• Fokuset i treningen bør være på grunnteknikker – grunnstilling, grep, fallteknikk, igangsetting (utkast/utspark) og plassering
• De som vil stå i mål gis mulighet til å begynne å rendyrke keeperrollen. Alle trenere som trener lille jenter og lillegutter skal få tilbud om kurs i regi av klubb/krets som omhandler trening av keepere.

Småjenter og -gutter
• Videreutvikle grunnteknikkene, jobbe med feltarbeid, gjennomspill og tilbakespill.
• Fokusering på taktiske ferdigheter.
• Egne oppvarmingsrutiner for keeperen, begynne å utvikle selvstendighet i treningen.
• Dødballer.
• Keepertrening 1 gang i uken.

Alle trenere som trener småjenter og smågutter skal få tilbud om kurs i regi av klubb/krets som omhandler trening av keepere.

Jenter og gutter
• Jobbe videre med grunnteknikkene.
• Feltarbeid innenfor og utenfor egen 16-meter.
• Dødballer.
• Større fokus på det taktiske og keeperens oppgave med å dirigere forsvaret.
• Egen keepertrening 1-2 ganger i uken.

Alle trenere som trener jente- og guttelag i klubben skal få tilbud om kurs i regi av klubb/krets som omhandler trening av keepere.

Junior
• Jobbe videre med grunnferdighetene og de taktiske egenskapene.
• Øve videre på momenter nevnt over.
• Videreutvikle keeperens taktiske ferdigheter og evne til å dirigere forsvaret.
• Keepertrening 2 ganger i uken.

Alle trenere som trener juniorlag i klubben skal få tilbud om kurs i regi av klubb/krets som omhandler trening av keepere.

4.4.2 Annen trening

Vadmyra Fotball skal styrke fokuset på basistrening, grunntrening og skadeforebyggende trening. Klubben skal arbeide for å utvikle egne trenere med spesielt gode kunnskaper innenfor disse feltene. Alternativt søke å tilknytte trenere med slik spesial kompetanse til klubben.

4.5 Ferdighetsmål

Ved å ha konkrete mål på hva spillerne skal kunne på de ulike alderstrinnene ønsker klubben å stimulere til mer teknisk trening på treningene, og at utøvere bruker tid på egentrening for å tilegne seg de nødvendige ferdighetene. Teknikkmerkene til NFF er gode mål for ferdighetsnivået til unge spillere. Spillerne bør starte med de letteste merkene og jobbe seg oppover, i utgangspunktet kun ett merke i året.

6-7 år
Minimerket 1.

8-9 år
Minimerket 2.

10-11 år
Teknikkmerket blått.

12-14 år
Teknikkmerket rødt og bronse.

4.6 Hospitering

Med hospitering menes at en spiller skal delta på treninger og/eller kamper for lag som er en eller flere årsklasser høyere enn den han eller hun hører hjemme i. Spilleren skal som hovedregel fortsatt være en del av sitt opprinnelige lag og delta på både kamper og treninger med dem.

I utgangspunktet har Vadmyra Fotball en holdning om at spilleren skal spille i den årsklassen han eller hun hører hjemme. Dette er bygget på at klubben mener at trygge sosiale rammer og nettverk er en svært viktig del av fotballhverdagen for unge utøvere. Likevel vil Vadmyra Fotball alltid ha noen spillere som har bedre ferdigheter enn sine jevnaldrende. Derfor vil det være aktuelt å la slike spillere hospitere på eldre lag eller, for jenter, gi muligheten til å spille med gutter. Hvor ofte og hvor lenge det er snakk om må avgjøres i hvert enkelt tilfelle.

Retningslinjer:
• Det er spillerens interesser og utvikling som skal stå i fokus.
• Hovedmålet med hospitering er å stimulere sportslig utvikling for spilleren.
• Både spillerens ferdigheter, holdninger og modenhet skal vurderes.
• Både spillere i barne- og ungdomsfotballen er aktuelle for hospitering.
• Treningene og kampene til spillerens opprinnelige lag skal som hovedregel prioriteres.
• Hver enkelt spiller som vurderes for hospitering skal behandles individuelt.
• Begge lags trenere og lagledere, spilleren selv og foreldrene skal involveres før en avgjørelse om start og slutt på hospitering blir tatt.
• Avgjørelsen om en spiller skal flyttes opp blir tatt av trenerne på de aktuelle lagene, og alltid i samråd med sportslig ledelse/trenerkoordinator.
• Selv om Vadmyra Fotball primært ønsker at alle spillere skal holde seg i sitt miljø, så er det viktig at trenere og lagledere legger til rette for at de spillerne som har de ekstra ferdighetene som kreves for å spille på et høyere nivå får muligheten til å prøve seg på dette. Dette for å fremme sportslig utvikling.

4.6.1 Trening og kamper med eldre årsklasser

En spiller som er betydelig bedre enn sine jevnaldrende kan få muligheten til permanent å flytte opp et eller flere årskull. Spilleren kan fortsatt spille kamper for sitt opprinnelige lag, men treninger og kamper for det nye laget skal som hovedregel prioriteres.

Retningslinjer:
• Det er spillerens interesser og utvikling som skal stå i fokus.
• Spilleren skal ha hospitert på evt. nytt lag før han eller hun flyttes opp permanent.
• Både spillerens ferdigheter, holdninger og modenhet skal vurderes.
• I utgangspunktet skal kun spillere i ungdomsfotballen få muligheten til å flytte opp en årsklasse. I spesielle tilfeller kan man også vurdere yngre spillere.
• Hver enkelt spiller skal behandles individuelt.
• Begge lags trenere og lagleder, spilleren selv, foreldrene og styret skal involveres før en avgjørelse blir tatt.
• Den endelige avgjørelsen om en spiller skal flyttes opp skal tas av styret i Vadmyra Fotball.

5.0 Lagene

5.1 Senior

A-laget er det laget i Vadmyra Fotball som skal ha mest fokus på prestasjoner. Dette betyr at det er de spillerne som presterer på trening og i kamp, og som viser at de ønsker å satse som skal prioriteres. Det er samtidig viktig å ha fokus på sportslig utvikling, og la unge spillere slippe til på klubbens A-lag når det er mulig.

Det er en målsetning at klubbens B-lag(V2) skal fungere som et rekrutterings- og reservelag for Alaget. Dette skal være en arena hvor også unge spillere som enda ikke er klar for klubbens A-lag, kan delta i kamp og trening på senior nivå.

5.1.1 Spillerstallen

Vadmyra Fotball ønsker at flest mulig av klubbens A-lag spillere til enhver tid skal være egenutviklede spillere. Dersom klubben skal oppnå denne målsetningen er det viktig at unge spillere med god motivasjon, gode holdninger og ferdigheter får delta med A-laget i kamp og trening når de er klar for det. Det er ferdigheter, holdninger og motivasjon som skal avgjøre hvilke spillere som en hver tid spiller for A-laget i klubben, ikke alder. Er du god nok er du gammel nok!

For å fremme god sportslig utvikling blant klubbens fremste junior/guttespillere skal det som
hovedregel være minimum 2-3 spillere i junioralder med i stallen til A-laget. Det er videre en
målsetning at ytterligere 1-2 spillere fra juniorgruppen skal hospitere med klubbens A-laget i trening.

5.2 Junior

Det er en målsetning at Vadmyra Fotball skal gi et differensiert tilbud til spillere i junioralder i
klubben. Vadmyra Fotball skal på klubbens fremste juniorlag legge til rette for god sportslig utvikling for spillere med høy motivasjon, gode holdninger og godt utviklede ferdigheter. Denne delen av juniorgruppen skal være en rekrutteringsarena for klubbens A-lag. Her skal spillerutvikling veie tyngre enn resultater.

Videre skal klubben legge til rette for gode fotballaktiviteter for juniorspillere med mindre
treningsvilje og ferdigheter. Disse spillerne skal delta på klubbens øvrige juniorlag.

På juniorlagene skal Vadmyra Fotball:
• Legge forholdene til rette for god sportslig utvikling for klubbens fremste juniorspillere.
• Videreutvikle gode holdninger og en god treningskultur.
• Prioritere spillerutvikling mer enn enkeltresultater. Utviklingsmål fremfor resultatmål.
• Legge til rette for at de som ikke ønsker å satse på fotball har et godt tilbud og får muligheter til å spille kamper.
• Ved flere lag skal holdninger, treningsmoral, potensial og ferdigheter avgjøre hvem som spiller på 1. og 2. laget
• Det er en målsetning at Vadmyra Fotball skal være et naturlig valg for ambisiøse og treningsvillige juniorspillere i Bergen Vest.


5.3 Jenter og gutter (15-16 år)
Dette er en aldersgruppe hvor fotballen og idretten generelt opplever et stort frafall, både blant jenter og gutter. Mange faller fra av ”naturlige” årsaker, som skole og andre interesser.

Andre slutter å spille fotball fordi de enten ikke føler at de får nok utfordringer(for dårlig sportslig kvalitet i tilbudet), eller at de føler at fotballen blir for seriøs (det stilles for store krav).

Klubbens målsetning skal være å gi et differensiert tilbud som søker å ivareta de aller fleste, uavhengig av ambisjoner og ferdigheter. Vadmyra Fotball skal ha som målsetning å legge forholdene til rette for god sportslig utvikling for “nr

1 og 2” spillere og samtidig ivareta “nr 18 og 19” på laget. Klubben ønsker at flest mulig jenter og gutter skal spille fotball lengst mulig.

På jente- og guttelagene skal:
• Forholdene legges til rette for god sportslig utvikling for klubbens fremste gutte- og jentespillere.
• Gode holdninger og en god treningskultur videreutvikles.
• Spillerutvikling mer enn enkeltresultater prioriteres. Utviklingsmål fremfor resultatmål.
• Det legges til rette for at de som ønsker å spille fotball kun for gøy også har et godt tilbud og får tilgang til positive fotballaktiviteter i klubben.
• Det sosiale aspektet tas vare på i alle treningsgrupper.
• Klubben øke å engasjere utdannende trenere tilpasset det enkeltes lags behov.
• Det dersom det er flere lag, la holdninger, treningsmoral, potensial og ferdigheter avgjøre hvem som spiller på 1. og 2. laget.
• Det skal være en målsetning at Vadmyra Fotball er et naturlig valg for ambisiøse og treningsvillige jente- og guttespillere

5.4 Smågutter og småjenter(13-14 år)

Dette er overgangen fra 7-fotball til 11-fotball. Denne overgangen kan være stor for mange spillere. Vadmyra Fotball skal derfor legge forholdene til rette for at denne overgangen blir så smidig som mulig. Det sosiale fellesskapet er et svært viktig element for denne gruppen, og man må derfor jobbe med å holde på et miljø hvor kameratskap er vel så viktig som prestasjoner.

På smågutter og småjenter skal :
• Klubben som hovedregel ikke differensiere på ferdigheter i forbindelse med inndeling av lag i klassen første års smågutt/småjente.
• Alle som møter jevnlig på trening jevnlig delta i kamp.
• Alle som blir tatt ut til å delta i kamp som hovedregel spille i minimum ca. 20 minutter.
• Det rulleres på hvem som blir tatt ut til deltakelse i kamp slik at alle får kamper i løpet av sesongen. Treningsfremmøte skal være viktigste faktor for hvor mye en spiller får spille.
• Øvelser med tekniske basisferdigheter være er en sentral del av treningsarbeidet.
• Treneren ha fokus på det sosiale aspektet med fotballen og legge til rette for at det er plass til alle, uansett ferdighetsnivå.
• Treneren prioritere spillerutvikling mer enn enkeltresultater. Utviklingsmål fremfor resultatmål.
• Det i denne gruppen legges til rette for betydelig grad av ekstratrening til de av spillerne som ønsker det.
• Trenere for lag på dette nivået som hovedregel minimum ha gjennomført trener-1 utdanning.
• Vadmyra Fotball legge til rette for at klubbens medlemmer kan delta i flere ulike idrettsaktiviteter.
• Det være et sterkt fokus på Fair Play og gode holdninger.

Klubben skal ha et obligatorisk klubbdommerkurs for første års smågutt- og småjentespillere.

5.5 Barnefotballen

Barnefotballen i Vadmyra Fotball følger de retningslinjene som Norges fotballforbund har utarbeidet:


Barnefotball-regel 1:
Barnefotball er lekbetont!

Barnefotballen er barns første møte med organisert fotball. Organisert i den form at man har drakter og spiller på baner. Men husk at dette skal være lek – ikke blodig alvor. Det sistnevnte kommer tidsnok. Og førsteinntrykket betyr mye – ja, kanskje alt. La barna ha det gøy, la dem leke – og la resultatet være underordnet. Det viktigste resultatet du kan få er fornøyde barn som bygger opp vennskap gjennom samhandling.

Barnefotball-regel 2:
Det viktigste er å være sammen med venner!

Barna søker først og fremst til fotballen for å være sammen med venner. Det er dette samholdet vi skal framelske – og det er et slikt samhold som skaper lagånd. La derfor venner/venninner trene sammen og spille på samme lag!

Barnefotball-regel 3:
Alle skal spille tilnærmet like mye!

Ingen blir bedre av å sitte på benken og alle synes det er gøy å spille! Dessuten er det ingen som vet hvem som blir best som voksen. Trivselen og ferdighetsutviklingen er viktigere enn resultatet, selv om alle synes det er gøy å vinne og å score mål. Vi skal i Vadmyra Fotball derfor ikke «toppe laget» for å vinne kamper. La alle spille tilnærmet like mye, la alle i tur få spille fra start og la alle som ønsker det spille på forskjellige plasser!

Barnefotball-regel 4:
Lær barna å tåle både seier og tap!

I barnefotball kan alle delta, ingen er for dårlig og ingen er for god. Det er derfor viktig å bygge på prinsippet om jevnbyrdig motstand både i kamp og trening. Ingen liker å tape eller vinne ”tosifra”. Ta seier og tap med fornuft – tåler de voksne å tape, lærer barna det også.

Fotball er et lagspill hvor alletaper og alle vinner. I Vadmyra Fotball taper vi sammen og vinner sammen.

Barnefotball-regel 5:
Mer trening og færre kamper!

Barn bør trene mer enn de spiller kamper. Og de bør oppmuntres til egenorganisert aktivitet. Det gjør du best ved å ha morsomme treninger. Og legg opp til et kampprogram som varierer mellom enkeltstående kamper og turneringer!

Barnefotball-regel 6:
Barnefotball – en allsidig aktivitet!

Gjennom fotballspillet får barn mulighet til å utvikle grunnleggende motoriske ferdigheter som for eksempel å gå, løpe, hoppe, kaste og sparke. Fotball for barn er derfor allsidig. Likevel bør barn selvsagt få mulighet til også å drive med andre idretter, om de ønsker det. De ulike tilbudene må derfor koordineres.

Barnefotball-regel 7:
Fotball er et spill!

Spillet er selve kjernen i fotball. I barnefotballen bør en fokusere på ulike typer spill, leker og grunnleggende ferdighetsøvinger, og ”småspill” bør vektlegges mest. Unngå lange køer ved ferdighetsøvinger – flest mulig involveringer pr spiller må være målet. Morsomt og utviklende!

Barnefotball-regel 8:
La oss gå sammen om gla’fotball for de små!

Barna skal få oppmuntring og veiledning slik at de utvikler sine ferdigheter og ser framgang. Men det skal også legges vekt på å lære dem å innordne seg i en gruppe. De voksne må gjøre hva de kan for at alle barna trives. Og husk at du som voksen er et forbilde – barn har en egen evne til å gjøre som du gjør, ikke som du sier.

I Vadmyra Fotball skal det være trygge rammer og gode opplevelser for alle!

Foreldrevettregler Barnefotball

Som foresatte og foreldre kan vi alle bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

1. Møt opp til kamp og trening – barna ønsker det.
2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen – ikke bare dine kjente.
3. Oppmuntre i medgang og motgang – ikke gi kritikk!
4. Respekter lagleders bruk av spillere – ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen.
5. Se på dommeren som en veileder – respekter avgjørelsene!
6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press det .
7. Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet.
8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv.
9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør – delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner.
10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du.
11. Vis respekt for andre – ikke røyk på sidelinja.
12. Husk at barna gjør som du gjør – ikke som du sier.

6.0 Utdanning

Dersom Vadmyra Fotball skal videreutvikle seg er det viktig å øke kompetansen på alle områder og nivåer i klubben. Det er ikke et absolutt krav til hvilken kompetanse trenere på de ulike nivåene skal ha, men vedlagt finnes en oversikt over hvilken kompetanse klubben ønsker at trenere for ulike lag og grupper skal besitte.

6.1 Alle

Målgruppe:
Alle med verv innen Vadmyra fotball.

Virkemidler:
• Signalisere forventninger og skape en positiv kultur for utdanning og kurs.
• Legge til rette praktisk og økonomisk for kompetanseheving.
• Jobbe for at flest mulig av kursene arrangeres i samarbeid mellom HFK og Vadmyra Fotball.
• Kostnadene forbundet med Trener 1 – del kurs 1(aktivitetslederkurs) dekkes for alle som er involvert i treningsarbeid på ulike nivåer i klubben.
• Alle delene på Trener 1 kurs dekkes av klubben i sin helhet mot at treneren binder seg til klubben i ett år.
• Trenere som ønsker Trener 2 kurs skal søke via styret, som igjen vil innstille treneren på bakgrunn av sportslige og økonomiske vurderinger.
• Legge til rette for samarbeid mellom trenere, slik at kunnskapen når ut til flere.
• Jevnlig arrangere trenerforum, impulssamlinger og kurs av Vadmyra Fotball.
• Oppnevne en utdanningsansvarlig som har ansvar for koordinering og kartlegging av behov for kurs i klubben.

6.2 Trenere

Det er viktig at både hovedtrenere og hjelpetrenere har nødvendig kompetanse og utdanning til å trene utøvere på sitt nivå. Alle trenere bør oppfordres til å ta minst ett kurs/delkurs hvert år.

Vadmyra Fotball ønsker at alle trenere på de ulike nivåene har minst denne utdanningen:

NivåHovedtrenerAssistenttrener
SeniorfotballTrener 2Trener 1
JuniorfotballTrener 2Trener 1
Jente- og guttefotballTrener 2Aktivitetslederkurs
Småjente og småguttTrener 1Aktivitetslederkurs
Lillejente og lilleguttTrener 1Aktivitetslederkurs
BarnefotballAktivitetslederkursAktivitetslederkurs

 

Hovedtrener bør også kurses innen idrettsskader og førstehjelp, samt kurs i bruk av hjertestarter.

6.3 Ledere

Vadmyra Fotball ønsker at alle ledere har denne utdanningen i forhold til nivå:

NivåLederkurs 1Lederkurs 2Lederkurs 3
Gruppelederxx
Gruppemedlemxx
Leder AldersbestemtAktivitetslederkurs

 

Merk: Se vedlegg for kurs. Anbefalingene som er satt opp her må ikke sees på som absolutte krav, men heller som det nivået lederen bør jobbe seg opp mot.

6.4 Spillere

Det er viktig at alle spillere har et bevisst forhold til holdninger på og utenfor banen. Alle første års småjente- og småguttespillere skal derfor gjennomføre et obligatorisk dommerkurs. I tillegg oppfordres alle til å delta på ”Fair Play” kurs i regi av NFF og evt. andre kurs som klubben arrangerer.

X
X
X