Retningslinjer for bruk av facebook-grupper i regi Vadmyra Idrettslag

Bruken av facebook-grupper for å kommunisere med spillere og foreldre er utbredt. Dette er noe klubben anbefaler og noe som kan bidra til bedre informasjonsflyt.

Fordi det eksisterer juridiske regler og at slike grupper oppfattes og tolkes som i klubbregi har vi satt noen retningslinjer, slik at de praktiseres i henhold til eksisterende lovverk, klubbens verdier og redaksjonelle handlingsplan. Retningslinjene vil også gi trenere og lagledere nødvendig trygghet i de tilfeller hvor uheldige situasjoner kan oppstå.

Vadmyra Idrettslag kan i ytterste konsekvens stilles juridisk ansvarlig for det som publiseres på nett i regi klubben.

  • Grupper skal i hovedsak være lukket.
  • En gruppe skal minimum ha to administratorer.
  • Webredaktør skal, ved forespørsel, få tilgang til gruppe.
  • Ethvert medlem av hovedstyret som ønsker tilgang til en gruppe skal gis dette. Det samme gjelder medlemmer av fotballgruppen (for fotball-lag), håndballgruppen (for håndball-lag) og turngruppen (for turn-lag). Årsaken er at ved potensielle klager skal idrettslaget kunne reagere raskt og i henhold til norsk lovverk og klubbens egne retningslinjer. I utgangspunktet er det webredaktør som tar denne jobben, men ved hastverk kan øvrige styremedlemmer eller gruppemedlemmer iverksette nødvendige tiltak.
  • Skal man ha lukket gruppe for spillere som er mindreårige, må dette godkjennes av foreldre.
  • Enhver form for personangrep, mobbing, hets, rasisme, diskriminering eller utskjelling skal slettes.
  • Om spiller eller foreldre oppfører seg på en måte som gjør at man ikke ønsker at de skal ha tilgang til en gruppe, skal dette godkjennes av webredaktør. I slike tilfeller fjernes tilgang og det gis beskjed om at saken er til vurdering hos webredaktør.
  • Be om tillatelse fra avbildede før bilder legges ut. For barn må også foreldres samtykke anskaffes. Dette gjelder bilder som fokuserer på enkeltpersoner, ikke for bilder av aktiviteter/grupper. Samtykke må også anskaffes for lagbilder.
  • Spillere som hospiterer eller er flyttet opp skal tilbys tilgang til gruppen for aktuelt lag. De skal ikke fjernes fra grupper for egen årgang. Dette gjelder også spillernes foreldre.

Generell anbefaling: Tenk over hvordan gruppene benyttes. Pass på at bruken ikke kan oppfattes som ekskluderende for en spiller eller forelder. Sett også krav til saklighet ved tilbakemeldinger og sørg for at eventuell diskusjon er relevant og går på sak, ikke person.