Jenter/Gutter 11-12 år

 • Kjennetegn for aldersgruppen
 • Læringsmål for aldersgruppen
 • Læringstips og metoder
 •  Råd og Krav til trenere/leder
 • Råd og Krav til spillern
 • Tips på øvelsesutvalg

 Kjennetegn for aldersgruppen
Jenter/Gutter 11-12 år

 Det nedenfor nevnte er generelle kjennetegn for denne aldersgruppen. Det vil selvfølgelig være individuelle forskjeller i og det betyr at vi må lære spillerne å kjenne for å vite hvordan vi skal
opptre/reagere for å få til best mulig læring for den enkelte spiller.

 • Gunstig alder for påvirkning av holdninger
 • Kreativiteten utvikles gradvis
 •  Fortsatt stort vitebegjær
 • Trenger tid på å forstå nye øvelser
 • Kort konsentrasjonstid
 • Gunstig alder for utvikling av teknikk, motorikk og
  koordinasjon
 • Stor «rettferdighetssans»
 • Guttene har ofte «stor tro» på egne ferdighete
 • Jevn og harmonisk fysisk vekst for den enkelte


 Læringsmål for aldersgruppen
Jenter/Gutter 11-12 år


Hovedmålsettingen for denne aldersgruppen må være at det blir satt fokus på;
LÆRING – AKTIVITET – TRYGGHET – TRIVSEL


Treningsvektlegging


Prioriterte Utviklingsmål innenfor Teknikkutførelse

 • Pasningsutførelse

 - Treffe medspillere med en god innsidepasning etter føring av ball
- Kunne bruke utsidepasning når det er naturlig i spillsituasjoner
- Kunne utføre en teknisk riktig vristpasning (minimum 20 meter)

 • Føring/Kontroll av ballen

 - Føring/kontrollere ballen i pressede situasjoner
- Sjonglere ballen med alle kroppsdeler

 • Mottak/Medtak av ballen
  - Retningsbestemt mottak/medtak etter pasning fra medspiller
 • Avslutninger på mål
   - Kunne skyte «teknisk riktig» med loddrett vrist
  - Treffe ballen «riktig» ved direkteavslutning


 • Dribling/Finter
  Læring av 2-3 driblinger/finter som gjentas ofte i trening

 • Vendinger
  Trene på å bruke vendinger i kamplike øvelser slik at de blir trygg på å prøve i kamp
 •  Headinger
  -  Bli trygg på å treffe ballen med pannen slik at de kan treffe mål eller medspiller

 Prioriterte Utviklingsmål innenfor Taktisk/Teknisk ferdighet

 •  2.Angriper som blir 1.Angriper
   Lære seg og; Observere-Vurdere-Bestemme før mottak + God utførelse av valget

 Prioriterte Utviklingsmål innenfor Angrep og Forsvarsspil

 •  1.Angriperen + 2.Angriperen 
   - Ta gode valg som 1.A (f.eks. spille pasning, føring av ball eller avslutning)
  - Kjenne til valg man har som 2.A (f.eks. gunstige posisjoner/løp)
 • 1.Forsvareren + 2.Forsvareren
   - Være en god 1.F (f.eks. rett avstand, se på ball, aggressivitet og vinne ballen)
  - Kjenne til oppgavene til 2.F (f.eks. sikre 1.F + stenge rom)


 •  Offensivt spill
   - Lære hvordan man skaper og utnytter 2 mot 1 situasjoner (f.eks. veggspill)

 • Rolleferdigheter – (12 år)
   - Lære hvilke ferdigheter som kreves i egne utvalgte roller

Prioriterte Utviklingsmål innenfor Målmannsarbeid

 •  Teknikk, Posisjoner og Inngripen

   - Gripe og holde ballen i fast grep (skudd i alle høyder)
  - Fallteknikk forover og til siden ved skudd i lav høyde
  - Igangsetting av angrep ved hjelp av utkast
  - Fornuftig plassering i forkant av avslutninger fra motstanderne
  - Kunne angripe motstander som kommer alene igjennom
  - Beherske både mottak og pasning

Prioriterte Utviklingsmål innenfor Fysikk

 • Løpsteknikk/koordinasjon
   - Trene på riktig løpsteknikk + øvelser for koordinasjon
 •  Spill med Målmann og «stor» bane
   - Øving på kamplike spillsituasjoner (målmann + 6-8 utespillere på hvert lag)
 •  Rolletrening
   - Spill med målmann og høy intensitet i sine egne utvalgte roller

Oppmuntre spillerne til å bruke begge beina når det er naturlig og
utfordre dem til å gjøre det i enkelte øvelser.
I tillegg til de prioriterte ovenfor nevnte punktene må hver trener/lag
gis mulighet til å prøve ut egne ideer og tanker for aldersgruppen.

 Læringstips og metoder

 Fotballtrening skal hovedsakelig gjennomføres med ball i denne aldersgruppen.
Enkeltøvelser bør ikke overstige 20 minutter.
Det bør være minst 40 % med forskjellige spille med/spille mot øvelser.
Det er på dette alderstrinnet ikke nødvendig med detaljinstruksjon i spilleaktivitetene, men gi spillerne tips om valg de har. Det er fortsatt viktig at
spillerne får prøve ut «egne ideer».
Hold fokus på få ting om gangen og gjør øvelsene enkle å forstå.
Husk at det er enklere for spillerne å bli vist øvelsen enn kun å få den forklart.
Det er viktig at treningen/øvelsene blir lagt opp slik at man unngår spillere som
står i kø eller at det er mye venting mellom øvelsene. Ved 2 eller flere trenere
så del gjerne inn i flere grupper eller på flere øvelser som spillerne bytter på.
Det kan brukes «frys spillet» for at spillerne skal lettere se de valgene som
finns, eller aktiv coaching til enkelt spillere i spillaktivitetene.
Det er viktig at det fortsatt gis rom for lekaktiviteter og flett gjerne dette inn i
tekniske basisøvelser (f.eks. pasning, føring-dribling, skudd).
Det er viktigere med mange gjentakelser enn stor variasjon i treningene (det er
de mange «små dryppene» som skaper best utvikling).
Tilpass øvelsene etter ferdighetene på spillerne og balanser mestring og «nye»
utfordringer.
Spillerne må oppmuntres til å prøve egne valg og teknikkutførelser og det må
gis 
mye ros i tilbakemeldingene.
N.F.F sitt Ferdighetsmerke kan brukes som motivasjon for teknikktrening.
På dette alderstrinnet er det fotballspillet som skjer utenom fellestrening som
gir grobunn for den beste utviklingen. Hvis mulig så må vi legge til rette og
oppmuntre til mye fotballspill i fritiden.


Råd og Krav til trenerne

 En av de viktigste oppgavene for trenerne er å skape trygghet og trivsel for
spillerne, slik at de trives i fotballen og i vår klubb.
Hovedregelen bør være 2-3 treninger pr. uke, også i de periodene vi spiller
kamp. Hver trening bør ha en varighet på ca. 75-90 minutter.
Lag regler for hvordan spillerne skal opptre når det gis beskjeder. Da vil
treningen bli mye mer effektiv.
I kamp bør alle som ønsker få lov til å prøve seg som målvakt, men vi bør
spesielt oppmuntre dem som har «talent for det». På G/J 12 kan spillerne i
større grad enn tidligere «spesialisere» seg på noen roller, mens G/J 11 fortsatt
rullerer rollene i hver enkelt kamp.
Det vil i denne aldersgruppen være forskjeller i teknikk, motorikk og
motivasjon. Det er vår plikt at alle gis lik mulighet for å trives og utvikle seg.
Spillere i denne aldersgruppen vil ha stort utbytte av fotballspill/trening på
fritiden, og vi bør oppmuntre til slik aktivitet.
I kamper og turneringer skal alle spillerne gis noenlunde lik spilletid og det skal
rulleres på hvem som starter kampene.
Husk at trenerne er rolleforbilder for mange spillere og vår opptreden kan gi
positive utslag på våre spilleres holdninger og oppførsel.


Råd og Krav til spillerne

I denne aldersgruppen snakker vi om læring av retningslinjer/regler.

 • Oppføre seg bra mot medspillere/motspillere/dommer/lagledere
 • Følge med og holde seg rolig når det blir gitt beskjeder
 • Gjøre en så god innsats som mulig i treningsarbeidet
 • Melde ifra når man blir forhindret å møte til trening/kamp
 • At spillerne (og foreldrene) skjønner betydningen av at alle får spille
  tilnærmet like mye i kampene
 • Få spillerne til å være opptatt av det som er positivt i kampene og ikke
  kun være resultatorientert


Tips på øvelsesutvalg

 Denne delen av Utviklingsplanen er under arbeid og blir tilsendt på e-mail som
en pdf fil.
Øvelsene som er beskrevet i pdf filen er ment som tips til øvelser som vi mener
gir læring og muligheter for utvikling for de angitte læringsmålene.
Når man skal finne/lage øvelser så tenk gjennom følgende;
Gir øvelsen muligheter for trening/utvikling av det konkrete læringsmålet vi har
Er øvelsen tilpasset den aldersgruppen vi jobber med
Er øvelsen så enkel å forstå at man hurtig får i gang aktivitet
Gir øvelsen en form for gjenkjennelse til situasjoner/bevegelser i kamp
Gir øvelsen mange gjentakelser av det man ønsker å få fremgang på
Hvilke instruksjonsmomenter skal man prioritere
Hvordan kan man gjøre øvelsen lettere eller mer utfordrende underveis
Det er også viktig å evaluere øvelsen etter trening slik at man kan gjøre
nødvendige justeringer
For best mulig utbytte av øvelsene så må de gjentas over tid

Trivsel, Trygghet og Utvikling
 • Vadmyra Idrettslag Fotball
 • Leder hovedstyret
 • Baptist Emiliyanus
 • Leder fotball
 • Geir Skogvang
 • Leder håndball
 • Stig Aukan
Vadmyra Idrettslag Fotball
Leder hovedstyret
Baptist Emiliyanus

Leder fotball
Geir Skogvang

Leder håndball
Stig Aukan
Copyright ©2023 Vadmyra IL
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram