Jenter/Gutter 9-10 år

 • Kjennetegn for aldersgruppe
 • Læringsmål for aldersgruppen
 • Læringstips og metoder
 •  Råd og Krav til trenere/leder
 • Råd og Krav til spillern
 • Tips på øvelsesutvalg

Kjennetegn for aldersgruppen
Jenter/Gutter 9-10 år

Det nedenfor nevnte er generelle kjennetegn for denne aldersgruppen. Det vil selvfølgelig være individuelle forskjeller i og det
betyr at vi må lære spillerne å kjenne for å vite hvordan vi skal
opptre/reagere for å få til best mulig læring for den enkelte spiller.
 • Gunstig alder for påvirkning av holdninge
 • Fortsatt en del selvsentrerte (spesielt guttene)
 • Trenger tid på å forstå nye øvelser
 • Kort konsentrasjonstid
 • Gunstig alder for utvikling av teknikk, motorikk og
  koordinasjon
 • Liker ikke kritikk av egne prestasjoner
 • Stor «rettferdighetssans»
 • Jevn og harmonisk fysisk vekst for den enkelte

Læringsmål for aldersgruppen
Jenter/Gutter 9-10 år

Hovedmålsettingen for denne aldersgruppen må være at det blir satt fokus på;
LÆRING – AKTIVITET – TRYGGHET – TRIVSEL

Treningsvektlegging

Prioriterte Utviklingsmål innenfor Teknikkutførelse
 • Pasningsutførelse

          - Treffe medspillere etter føring av ball (10-15 meters avstand)

 • Pasninger med utsiden av foten

- Teknisk riktig utførelse av utsidepasning

 • Føring/Kontroll av ballen

- Føring/kontrollere ballen i pressede situasjoner
- Sjonglere ballen med fot og lår

 • Mottak/Medtak av ballen
  - Retningsbestemt mottak/medtak etter pasning fra medspiller
 • Avslutninger på mål
  - «Riktig» treff på ball etter føring + Direkte avslutning etter pasning
 • Dribling/Finter
  - Frie driblinger/finter etter spillernes egne initiativ (egoisme-kreativitet)
 • Vendinger
  - Læring av 2-3 vendinger som gjentas ofte i trening

Prioriterte Utviklingsmål innenfor Angrep og Forsvarsspill

 • 1.Angriperen
  - Kjenne til valgene spilleren har som 1.A (f.eks. spille pasning, skudd, dribling)
 • 2 mot 1 situasjoner
  - Lære og skape og utnytte 2 mot 1 situasjoner (f.eks. veggspill – overlapping)
 • 1.Forsvareren
  - Kjenne til grunnreglene for 1.F (f.eks. aggressivitet, rett avstand, se på ball)

Prioriterte Utviklingsmål innenfor Målmannsarbeid

 • Teknikk og Posisjoner

   - Gripe og holde ballen i fast grep (skudd i lav og mellomhøyde)
  - Fallteknikk forover og til siden ved skudd i lav høyde
  - Igangsetting av angrep ved hjelp av utkast
  - Fornuftig plassering i forkant av avslutninger fra motstanderne
  - Kunne gjøre mottak og pasning

 Prioriterte Utviklingsmål innenfor Fysikk

 • Løpsteknikk/koordinasjon
   - Innføring i riktig løpsteknikk + øvelser for koordinasjon

Prioriterte Spillaktiviteter og Spillformer

 • Smålagsspill (2 mot 2 / 3 mot 3 / 4 mot 4)
  - Spill med små/mellomstore mål og liten bane som gir hyppig ballberøring
 • Spill med Målmann og «stor» bane
  - Øving på kamplike spillsituasjoner (målmann + 4-6 utespillere på hvert lag)

Se etter muligheter for at spillerne blir fortrolig med å bruke begge
beina når det er naturlig i øvelser.
I tillegg til de prioriterte ovenfor nevnte punktene må hver trener/lag
gis mulighet til å prøve ut egne ideer og tanker for aldersgruppen.

Læringstips og metoder

Fotballtrening skal hovedsakelig gjennomføres med ball i denne aldersgruppen.
Enkeltøvelser bør ikke overstige 15 minutter.
Det bør være minst 40 % med forskjellige spille med/spille mot øvelser.
Det er på dette alderstrinnet ikke nødvendig med detaljinstruksjon i spilleaktivitetene, men gi spillerne tips om valg de har. Det er fortsatt viktig at
spillerne får prøve ut «egne ideer».
Hold fokus på få ting om gangen og gjør øvelsene enkle å forstå.
Husk at det er enklere for spillerne å bli vist øvelsen enn kun å få den forklart.
Det er viktig at treningen/øvelsene blir lagt opp slik at man unngår spillere som
står i kø eller at det er mye venting mellom øvelsene. Ved 2 eller flere trenere
så del gjerne inn i flere grupper eller på flere øvelser som spillerne bytter på.
Det er viktig at det gis rom for lekaktiviteter og flett gjerne dette inn i tekniske
basisøvelser (f.eks. pasning, føring-dribling, skudd).
Det er viktigere med mange gjentakelser enn stor variasjon i treningene (det er
de mange «små dryppene» som skaper best utvikling).
Spillerne må oppmuntres til å prøve egne valg og teknikkutførelser og det må
gis 
mye ros i tilbakemeldingene.
N.F.F sitt Minimerke 2 kan brukes som motivasjon for teknikktrening.
På dette alderstrinnet er det fotballspillet som skjer utenom fellestrening som
gir grobunn for den beste utviklingen. Hvis mulig så må vi legge til rette og
oppmuntre til mye fotballspill i fritiden.
Husk at 
humøretgleden og leken må få plass i treningen og kampene.


Råd og Krav til trenerne

En av de viktigste oppgavene for trenerne er å skape trygghet og trivsel for
spillerne, slik at de trives i fotballen og i vår klubb.
Hovedregelen bør være 2 treninger pr. uke i kampfrie perioder. I perioder med
kamper kan det varieres mellom 1 og 2 treninger pr. uke.
Hver trening bør ha en varighet på ca. 60-75 minutter.
Lag regler for hvordan spillerne skal opptre når det gis beskjeder. Da vil
treningen bli mye mer effektiv.
Alle spillerne bør få prøve seg i alle posisjoner i kamp og i trening bør flest
mulig få prøve seg som målmann. (i kamp skal alle som har lyst få prøve seg).
Det vil i denne aldersgruppen være forskjeller i teknikk, motorikk og
motivasjon. Det er vår plikt at alle gis lik mulighet for å trives og utvikle seg.
Spillere i denne aldersgruppen vil ha stort utbytte av fotballspill/trening på
fritiden, og vi bør oppmuntre til slik aktivitet.
I kamper og turneringer skal alle spillerne gis noenlunde lik spilletid og det skal
rulleres på hvem som starter kampene.
Husk at trenerne er rolleforbilder for mange spillere og vår opptreden kan gi
positive utslag på våre spilleres holdninger og oppførsel.


Råd og Krav til spillerne

I denne aldersgruppen snakker vi om læring av retningslinjer/regler.

 • Oppføre seg bra mot medspillere/motspillere/dommer/lagledere
 • Følge med og holde seg rolig når det blir gitt beskjeder
 • Gjøre en så god innsats som mulig i treningsarbeidet
 • Melde ifra når man blir forhindret å møte til trening/kamp
 • At spillerne (og foreldrene) skjønner betydningen av at alle får spille
  tilnærmet like mye i kampene
 • Få spillerne til å være opptatt av det som er positivt i kampene og ikke
  kun være resultatorientert


Tips på øvelsesutvalg

Denne delen av Utviklingsplanen er utarbeidelse og blir tilsendt på e-mail som
en pdf fil.
Øvelsene som er beskrevet i pdf filen er ment som tips til øvelser som vi mener
gir læring og muligheter for utvikling for de angitte læringsmålene.
Når man skal finne/lage øvelser så tenk gjennom følgende;
Gir øvelsen muligheter for trening/utvikling av det konkrete læringsmålet vi har
Er øvelsen tilpasset den aldersgruppen vi jobber med
Er øvelsen så enkel å forstå at man hurtig får i gang aktivitet
Gir øvelsen en form for gjenkjennelse til situasjoner/bevegelser i kamp
Gir øvelsen mange gjentakelser av det man ønsker å få fremgang på
Hvilke instruksjonsmomenter skal man prioritere
Hvordan kan man gjøre øvelsen lettere eller mer utfordrende underveis
Det er også viktig å evaluere øvelsen etter trening slik at man kan gjøre
nødvendige justeringer
For best mulig utbytte av øvelsene så må de gjentas over tid

Trivsel, Trygghet og Utvikling
 • Vadmyra Idrettslag Fotball
 • Leder hovedstyret
 • Baptist Emiliyanus
 • Leder fotball
 • Geir Skogvang
 • Leder håndball
 • Stig Aukan
Vadmyra Idrettslag Fotball
Leder hovedstyret
Baptist Emiliyanus

Leder fotball
Geir Skogvang

Leder håndball
Stig Aukan
Copyright ©2023 Vadmyra IL
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram